CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Adroddiadau blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2001/02


RHAGARWEINIAD

RHAGARWEINIAD

Cwmni cyfyngedig gan warant a heb fod chyfalaf cyfrannau yw Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys (Rhif Cofrestru 1212455) ac maen Elusen Gofrestredig (Rhif Cofrestru 508301). Y Memorandum and Articles of Association, fel yr ymgorfforwyd hwy ar 14 Mai 1975, ywr ddogfen lywodraethol.

 

Prif Weithgareddau

Addysgur cyhoedd ynghylch archeoleg trwy ddarparu cyngor a gwybodaeth archeolegol ir gymuned yw prif weithgarwch yr Ymddiriedolaeth.

 

 

Yr Ymddiriedolwyr a buddiannaur Ymddiriedolwyr

Mae Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys hefyd yn gweithredu fel cyfarwyddwyr cwmni cyfyngedig. Gan nad oes gan y cwmni unrhyw gyfalaf cyfrannau, nid yw mater y cyfranddaliadau a ddelir gan y cyfarwyddwyr yn berthnasol. Etholwyd yr Ymddiriedolwyr canlynol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ar 14 Medi 2001, ac fe fuont yn eu swyddi trwy gydol blwyddyn ariannol 2001/02:

Mrs F M Lynch Llewellyn (Cadeirydd)

Dr J L Davies (Is-gadeirydd)

Mr H H Jones

Mr D R Morgan

Mr C R Musson

Mr D F Petch

Mr D W L Rowlands

 

Datganiad o gyfrifoldebaur Cyfarwyddwyr

Maen ofynnol ir cyfarwyddwyr, yn unol chyfraith cwmnau, baratoi datganiadau ariannol ar gyfer pob blwyddyn ariannol, syn rhoi darlun cywir a theg o gyflwr y cwmni ac o elw a cholled y cwmni ar gyfer y cyfnod hwnnw. Wrth baratoir datganiadau ariannol hyn, maen ofynnol ir cyfarwyddwyr: ddethol polisau cyfrifyddu addas ac ynau defnyddion gyson; wneud penderfyniadau ac amcangyfrifon syn rhesymol a doeth; baratoi datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol oni bai ei bod yn amhriodol tybio y bydd y cwmnin parhau i fod mewn busnes.

 

Maer cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifyddu priodol syn datgelu, chywirdeb rhesymol ar unrhyw adeg, sefyllfa ariannol y cwmni, iw galluogi i sicrhau bod y datganiadau ariannol yn cydymffurfio Deddf Cwmnau 1985. Maent hefyd yn gyfrifol am ddiogelu asedion y cwmni ac felly hefyd am gymryd camau rhesymol i rwystro a datgelu twyll ac arferion afreolaidd eraill.

 

 

 

CRYNODEB O AMCANION YR YMDDIRIEDOLAETH

Un o bedair Ymddiriedolaeth Archeolegol a sefydlwyd yng Nghymru yn y 1970au ywr Ymddiriedolaeth. Maen gwmni cyfyngedig ac yn elusen gofrestredig. Maer Ymddiriedolaeth yn cydweithion agos chyrff cenedlaethol, rhanbarthol a lleol eraill er mwyn cynorthwyo i gofnodi, dehongli a diogelu pob agwedd ar yr amgylchedd hanesyddol. Maen gweithredun bennaf yn ardal Clwyd-Powys yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru, sef ardaloedd presennol Powys, Sir Ddinbych, Sir Y Fflint, Wrecsam a rhan ddwyreiniol Conwy, er ei bod hefyd yn cynnal gwaith prosiect mewn siroedd cyfagos eraill yng Nghymru a Lloegr o bryd iw gilydd.

 

CRYNODEB O WEITHGAREDDAUR YMDDIRIEDOLAETH YN YSTOD Y FLWYDDYN

 

Ymchwilio ac archwilio archeolegol

Parhaodd yr Ymddiriedolaeth i ymgymryd ag amrywiaeth eang o brosiectau yn y maes, mewn ymateb i ddatblygiadau arfaethedig neu er mwyn estyn y cofnod archeolegol fel rheol. Yn yr un modd ag yn y blynyddoedd blaenorol, roedd y rhain yn cynnwys cloddiadau adfer, cofnodi adeiladau, asesiadau pen-bwrdd, gwerthusiadau maes, arolygon maes a chynlluniau goruchwylio. Rhoddir enghreifftiau isod or mathau o brosiectau yr ymgymerwyd hwy yn ystod y flwyddyn. Defnyddir enwaur hen siroedd, sef Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn er hwylustod yn y testun canlynol. Amharwyd yn anochel ar gynnydd nifer o brosiectau gwaith maes ar ddechraur flwyddyn ariannol oherwydd clwyr traed ar genau.

 

Mae manylion y prosiectau dan nawdd Cadw iw gweld isod, nifer ohonynt yn dilyn patrwm y blynyddoedd ariannol blaenorol ac yn rhan or rhaglen estyn y cofnod. Maer Ymddiriedolaeth yn arbennig o ddiolchgar i Cadw am gytuno i ganiatu nifer o amrywiadau ir rhaglen y cytunwyd arni am y flwyddyn, a hynny oherwydd clwyr traed ar genau a ddechreuodd yn union cyn dechraur flwyddyn ariannol. O ganlyniad, rhoddwyd mwy o bwyslais ar astudiaethau pen-bwrdd, ar gobaith yw y bydd gwaith maes yn dilyn hyn yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf: Aneddiadau Gwledig Diffaith  Cynhyrchu testun a darluniau ar gyfer cyhoeddiad sydd ar y gweill a fydd yn crynhoir gwaith maes a wnaed ar y prosiect yma ledled Cymru dros y pum mlynedd diwethaf. Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol Astudiaeth pen-bwrdd o tua 1,680 o safleoedd yn ne Sir Faesyfed, Dyffryn Dyfi yn Sir Drefaldwyn a Sir Frycheiniog. Maer rhan fwyaf or rhain yn feddrodau crynion or Oes Efydd. Disgwyliwn ymweld r rhan fwyaf or safleoedd, os nad pob un, yn ystod y 3 blynedd nesaf, r bwriad o gofnodi eu cyflwr presenol, ac o gynnig argymhellion yngl~n u cofnodi. Tirluniau Hanesyddol  Darlunio nodweddion tirlun hanesyddol Mynydd Hiraethog yn l y diffiniad a geir yn Rhan Dau y Gofrestr Tirluniau Hanesyddol, fel rhan o fenter Cymru gyfan barhaus. Diffiniwyd cyfanswm o 15 ardal nodweddion tirlun hanesyddol ar sail defnydd tir yn y gorffennol ar presennol. Casgliadau Mn-dameidiau Lithig  Astudiaeth pen-bwrdd yn ymwneud nodi a chategoreiddio darganfyddiadau fflint a charreg yn ardal Clwyd-Powys, fel rhan o fenter ehangach yn ymwneud ag aneddiadau cynhanesyddol yng Nghymru. Crwyd cronfa ddata yn rhestru lleoliadaur darganfyddiadau unigol a lleoliadau darganfyddiadau gwasgaredig, yn dyddion bennaf o gyfnodaur Oesoedd Cerrig Cynnar a Diweddar ar Oes Efydd. Cloddiau Byr yn ffindir Cymru Astudiaeth pen-bwrdd yn bennaf, yn ymwneud chasglu cofnodion yngl~n chloddiau byr a gwrthgloddiau llinol eraill ar y gororau. Plotiwyd yr holl gloddiau byr yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru o gynlluniau oedd yn bodoli eisoes, au gosod ar GIS i ddarparu dyfais ar gyfer dadansoddiadau pellach a gwaith maes y disgwylir ei gynnal yn ystod 2002/03. Safleoedd Eglwysig y Canol Oesoedd Cynnar Astudiaeth pen-bwrdd ragarweiniol o safleoedd eglwysig y canol oesoedd cynnar yn ardal Clwyd-Powys fel rhan o fenter Cymru-gyfan newydd. Mae ystod sylweddol ond amrywiol o wybodaeth ar gael yngl~n r safleoedd hyn, syn cynnwys safleoedd eglwysi a chapeli cynnar, safleoedd mynachdai a meudwyfeydd, cerrig ag arysgrifau neu groesau arnynt, croesau unigol a ffynhonnau sanctaidd. Glan afon Tal-y-bont   Gwaith maes, sef cofnodir strwythurau pren or oesoedd canol a ddaeth ir golwg ar lan erydog afon Hafren. Mae dyddio ar sail cyfrif cylchoedd yn y pren wedi dangos mai oddeutu 1175 y cawsant eu hadeiladu. Ffyrdd Rhufeinig Astudiaeth pen-bwrdd gychwynnol o dystiolaeth a gofnodwyd ynghylch ffyrdd Rhufeinig yn ardal Clwyd-Powys lle nad oes ond rhannau ohonynt wediu cofnodi. Disgwyliwn ymweld detholiad or safleoedd hyn mewn blwyddyn ariannol ddiweddarach.

 

Roedd prosiectau dan nawdd y Comisiwn Brenhinol ar Henebion Hynafol a Hanesyddol yng Nghymru yn cynnwys y canlynol: Awyrluniau  O ganlyniad i gymorth grant, fe lwyddodd yr Ymddiriedolaeth i gynnal arolwg or awyr yn ardal Clwyd-Powys gan ganolbwyntio ar Henebion Hynafol Rhestredig a nodi a chofnodi safleoedd na chawsant mou nodi cynt. Menter Uwchdiroedd Cynhyrchu crynodeb or arolwg uwchdiroedd a gynhaliwyd fel rhan or fenter genedlaethol hon. Bydd yn ymddangos mewn monograff y maer Comisiwn Brenhinol yn bwriadu ei gyhoeddi.

Cynhaliwyd llawer o brosiectau gwaith maes a phen-bwrdd yn ystod y flwyddyn dan nawdd cyrff eraill, gan gynnwys y canlynol: Peiriandy Weindior Lofa, Ln Bannel, Bwcle Astudiaeth pen-bwrdd a chofnod adeiladau manwl or peiriandy weindio a oedd unwaith yn perthyn i lofeydd Bwcle, cyn ei drosi, ar ran datblygwr preifat. Eglwys y Santes Fair, Llanrhos Gwerthusiad archeolegol cyn estyniad arfaethedig y fynwent, ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Maes Golff Llanymynech Cynlluniau goruchwylio archeolegol yn ystod adnewyddiad y grn golff o fewn bryngaer restredig or Oes Haearn, ar ran Clwb Golff Llanymynech. Castell Shrawardine  Arolwg topograffig a geoffisegol ar y castell canoloesol ai amgylchoedd, mymryn dros y ffin yn Sir Amwythig, fel rhan or Fenter Treftadaeth Leol ar ran Montford Parish Millennium Green Trust a Chyngor Bwrdeistref Amwythig ac Atcham. Peiriandy Clive   Arolwg maes ac astudiaeth pen-bwrdd or peiriandy carreg or 19eg ganrif syn gysylltiedig mwynglawdd plwm Talargoch, cyn gwaith ailatgyfnerthu arfaethedig gan Gyngor Sir Ddinbych.

 

Addysg a Chyhoeddiadau

Byddwn yn manteisio ar bob cyfle i wneud gwaith addysgol, er mai cyfran cymharol fechan or cymorth grant y maer Ymddiriedolaeth yn ei dderbyn ar hyn o bryd syn cael ei ddyrannu yn benodol at y diben hwn. Sut bynnag, mae holl weithgareddaur Ymddiriedolaeth yn cyfrannun uniongyrchol neun anuniongyrchol at ddealltwriaeth ehangach o amgylchedd hanesyddol ardal Clwyd-Powys. Bur gwaith datblygu yn parhau ar wefan yr Ymddiriedolaeth yn y cyfeiriad a ganlyn: www.cpat.org.uk. Maer wefan yn cynnwys gwybodaeth am yr Ymddiriedolaeth ai gweithgareddau, ac maen parhau i fod yn bwysig wrth roi cyhoeddusrwydd i weithgareddaur Ymddiriedolaeth ar gwasanaethau y maen eu cynnig ir gymuned.

 

Cynhyrchwyd tua 50 o adroddiadau prosiect a thema yn ystod y flwyddyn, iw dosbarthu i restr gyfyngedig o bobl. Rhoddir crynodeb o adroddiadau byr ar brosiectau unigol yr Ymddiriedolaeth yn Archaeology in Wales, a gyhoeddir yn flynyddol gan y Cyngor Archeoleg Brydeinig: Cymru, yn ogystal ag mewn nifer o gyfnodolion cenedlaethol, gan gynnwys Britannia a Medieval Archaeology. Ymhlith cyhoeddiadau eraill staff yr Ymddiriedolaeth dros y flwyddyn oedd nifer o gyfraniadau at gyfrol ar neuadd ystlysog ganoloesol yn Nh~-mawr, Castell Caereinion, a gyhoeddwyd yn y Casgliadau Maldwyn, erthygl ar Medieval Upland Cultivation on the Berwyns yng ngogledd Cymru, a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn Landscape History, ac erthygl yn dadansoddi patrymau erydiad tymor hir ar Glawdd Offa, a ymddangosodd yn Erosion Control on Archaeological Earthworks and Recreational Paths, a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Northumberland.

 

Cyngor a gwybodaeth archeolegol

Gyda chymorth nawdd y Comisiwn Brenhinol, maer Ymddiriedolaeth yn cynnal archif a chofnod cyfrifiadurol o safleoedd, darganfyddiadau, adeiladau hanesyddol ac ardaloedd o bwysigrwydd archeolegol, sef Cofnod Safleoedd a Henebion Rhanbarthol (CSH), syn cwmpasu Powys, dwyrain Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, a Wrecsam. Prif ddibenion y cofnod yw darparu cyngor ar oblygiadau archeolegol polisau a datblygiadau cynllunio, a chyngor ar reoli safleoedd a thirluniau archeolegol. Mae hefyd yn gweithredu fel ffynhonnell ar gyfer mentrau syn ymwneud chadwraeth, dehongli a chyflwyno archeoleg a thirluniau hanesyddol Cymru. 46,085 oedd cyfanswm yr eitemau ym mhrif gofnod cyfrifiadurol CSH ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Or rheiny, roedd oddeutu 1,500 o gofnodion newydd wediu hychwanegu yn ystod y flwyddyn, wrth i wybodaeth newydd gael ei chasglu o waith maes diweddar ac o ffynonellau cyhoeddedig. Maer holl awdurdodau cynllunio yn ardal Clwyd-Powys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Powys, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam bellach wedi mabwysiadur cofnod yn ffurfiol at ddibenion cynllunio. Maer CSH yn parhau i gael ei ddefnyddio bob dydd wrth reoli datblygiad ac wrth ymateb i ymholiadau ynghylch Tir Gofal. Yn ogystal hyn, fe ymatebodd yr Ymddiriedolaeth i dros 400 o ymholiadau allanol yn ystod y flwyddyn ynghylch materion eraill, gan gynnwys ymchwil breifat. Un datblygiad arwyddocaol yn ystod y flwyddyn oedd creu tudalennau HTML ar gyfer pob cofnod CSH ac mae hyn wedi gwella gallur Ymddiriedolaeth i ymateb i ymholiadau mewnol ac allanol fel ei gilydd.

 

Gyda chymorth nawdd Cadw, fe barhaodd yr Ymddiriedolaeth i ddarparu cyngor Rheoli Datblygiad  ar bob agwedd ar yr amgylchedd hanesyddol ledled ardal Clwyd-Powys. Darparwyd y cyngor hwn i awdurdodau cynllunio lleol a chenedlaethol, i ddatblygwyr y sectorau cyhoeddus a phreifat, ac i sefydliadau lleol a chenedlaethol eraill. Derbyniodd yr Ymddiriedolaeth hysbysiadau yngl~n 5,977 o geisiadau cynllunio, cynlluniau arfaethedig parthed priffyrdd a cheisiadau mwynau oddi wrth awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn. Gwiriwyd pob un or rhain i ddarganfod a oedd iddynt oblygiadau archeolegol o bwys. Ymhlith y gwaith achos nodedig a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn oedd y canlynol: Y Trallwng (Sir Drefaldwyn), datblygu hen garej yn Salop Road, Llandeilo Graban (Sir Faesyfed), maes parcio arfaethedig ger yr eglwys, Arddln (Sir Drefaldwyn), ailwampio New Cut Argae, Maesyfed (Sir Faesyfed), datblygiad tai arfaethedig yn Y Porth, Dinbych, datblygu tir ger Ysgol Howell, Machynlleth (Sir Drefaldwyn), ffatri newydd arfaethedig yn chwarel lechi Rhiw Gwreiddyn, Llanidloes (Sir Drefaldwyn), cais i drosi hen ffatri yng Nghwm Belan.

 

Menter Clawdd Offa Sefydlwyd y fenter hon, a reolir gan yr Ymddiriedolaeth dan nawdd ar y cyd oddi wrth Cadw ac English Heritage, yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol mewn ymateb i bryderon cynyddol am y dirywiad yng nghyflwr y clawdd llinol hwn sydd o bwys cenedlaethol. Mae gwaith a gyflawnwyd yn ystod 2001/02 wedi cynnwys cadwraeth ymarferol, rheoli datblygiadau a chyngor cynllunio, a chyngor rheoli strategol. Fel mewn meysydd eraill o waith yr Ymddiriedolaeth, roedd y flwyddyn ariannol hon yn un anodd oherwydd effaith clwyr traed ar genau ac, i bob pwrpas, nid oedd modd ymweld r clawdd o fis Mawrth hyd ddiwedd yr haf 2001. Er gwaethar anawsterau hyn, roedd yn bosibl gwneud gwaith atgyweirio or hydref ymlaen, gan gynnwys cynlluniau ger Trefyclo, Ffordun a Melltun (Powys) ac ym Mryndreinog a Mardu (Sir Amwythig) a chynnal gwaith archwilio cyn atgyweirio ar Fryn Llanfair (Sir Amwythig). Cynhaliwyd ymchwil sylweddol i faterion cadwraeth penodol yn ystod y flwyddyn. Mae arolwg a gomisiynwyd ar effaith tyrchu moch daear wedi dangos gwir raddaur broblem ar ambell ran o Glawdd Offa ar angen am ddull integredig a rheoledig o drin hyn os ydym i sicrhau gwell cydbwysedd rhwng buddiannau anifail gwarchodedig a henebyn gwarchodedig. Paratowyd taflen i gyflwynor Clawdd yn Sir Amwythig a Phowys, a rhagwelir mair cyntaf fydd hwn o bedair taflen oi bath fydd yn sn am yr henebyn cyfan.

 

Parhaodd yr Ymddiriedolaeth i ddarparu cyngor a gwybodaeth archeolegol i Gyngor Cefn Gwlad Cymru a thirfeddianwyr mewn perthynas cheisiadau i Tir Gofal, y cynllun amaeth-amgylcheddol Cymru-gyfan. Prif ddiben y gwaith hwn yw darparu cyngor rheolaethol manwl ar nodweddion sydd o arwyddocd archeolegol neu hanesyddol ar y ffermydd syn ymuno r cynllun. Fe ddarparodd yr Ymddiriedolaeth wybodaeth archeolegol mewn ymateb i 130 o geisiadau i Dir Gofal yn ystod y flwyddyn, yn ogystal chynhyrchu adroddiadau mwy manwl ar 8 o ffermydd penodol a dderbyniwyd i mewn ir cynllun yn dilyn ymweliadau maes. Hefyd, fe gyfrannodd yr Ymddiriedolaeth at sesiynau hyfforddi a drefnwyd ar gyfer staff CCGC. Roedd gwaith Rheoli Treftadaeth  yr ymgymerodd yr Ymddiriedolaeth ag ef gyda nawdd Cadw yn cynnwys darparu cyngor cynllunio strategol, yn enwedig mewn perthynas Chynlluniau Datblygu Unedol. Rhoddwyd cyngor archeolegol mewn ymateb i 179 o geisiadau datblygu y tu allan ir system gynllunio, gan gynnwys y canlynol: ceisiadau Caniatu Henebion Rhestredig; ceisiadau Cynllun Grant Coetiroedd; Cynlluniau Dylunio Fforestydd Preifat Tymor Hir; cynigion Cynllun Coetir Cynhenid Cenedlaethol; cynlluniau cyfalaf a rheoli Asiantaeth yr Amgylchedd; cynlluniau yr oedd amryw o gwmnau gwasanaethau cyfleustodau yn eu cynnig, gan gynnwys D@r Cymru, Cwmni D@r Hafren Trent a Chwmni D@r Wrecsam, MANWEB, SWALEC, MEB, Nwy Prydain/Transco; a cheisiadau cyfadrannol a gyflwynwyd i Bwyllgorau Ymgynghorol Esgobaethol Cymru yn ardal yr Ymddiriedolaeth. Hefyd, cynhaliwyd cyfarfodydd cyswllt rheolaidd staff y Comisiwn Coedwigaeth, Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyngor Cefn Gwlad Cymru. Parhaodd yr Ymddiriedolaeth i ymwneud Chynllun Hynafiaethau Symudol y maer Cyngor Amgueddfeydd yng Nghymru ac Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru yn ei gefnogi yng Nghymru.

 

RHEOLAETH A THREFNIADAETH

Rheolir yr Ymddiriedolaeth gan fwrdd o Ymddiriedolwyr a etholir o blith Aelodaur Ymddiriedolaeth yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Cyfarfur Ymddiriedolwyr ar bedwar achlysur yn ystod y flwyddyn ariannol, ym misoedd Ebrill, Mehefin a Medi 2000 a mis Ionawr 2001. Maer Pwyllgor Ymgynghorol, syn cynnwys yr Ymddiriedolwyr, Aelodau eraill y maer Ymddiriedolwyr yn eu cyfethol, a sylwedydd y mae Cadw yn ei enwebu, wedi cyfarfod ar ddau achlysur yn ystod y flwyddyn, ym misoedd Ebrill a Medi 2000. Gwahoddir enwebiadau ar gyfer aelodaur Ymddiriedolaeth oddi wrth awdurdodau lleol, amgueddfeydd, cymdeithasau hanesyddol ac archeolegol lleol, a chyrff eraill sydd diddordeb yn amgylchedd hanesyddol Cymru. Fel rheol, bydd yr aelodau yn cyfarfod unwaith y flwyddyn yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Ceir rhestr o Ymddiriedolwyr, Aelodaur Pwyllgor, Aelodau, Staff ac Ymgynghorwyr ar gyfer 2001/02 neu ran or cyfnod hwnnw, isod.

 

FFYNONELLAU CYLLID

Maer Ymddiriedolaeth yn ddiolchgar am y cymorth ariannol maen parhau iw dderbyn oddi wrth Cadw, sef Asiantaeth Weithredol o fewn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar Comisiwn Brenhinol ar Henebion Hynafol a Hanesyddol yng Nghymru. Mae Cadw yn cyfrannu tuag at gostau gweinyddol yr Ymddiriedolaeth, o fewn amodau cymorth y Cynulliad Cenedlaethol i Fudiadaur Sector Gwirfoddol. Dawr rhan fwyaf o weddill incwm yr Ymddiriedolaeth ar ffurf cymorth grant a dyfarniadau contract oddi wrth y sectorau cyhoeddus a phreifat. Neilltuir hwn bron yn gyfangwbl ar gyfer darparu gwasanaethau archeolegol ac ar gyfer prosiectau maes penodol neu brosiectau penodol yn y swyddfa, o fewn rhaglen waith flynyddol yr Ymddiriedolaeth.

 

 

SWYDDFEYDD NEWYDD

Fe fur Ymddiriedolaeth yn chwilio am swyddfeydd newydd yn ardal Y Trallwng ers nifer o flynyddoedd er mwyn dod u gweithlu sydd ar hyn o bryd mewn dau adeilad, at ei gilydd, gan ddarparu mynediad i bobl anabl a sefydlu gwell cyfleusterau i gyrff allanol ac aelodau or cyhoedd. Un or dewisiadau rydym yn edrych arno ar hyn o bryd yw rhannu adeilad ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Llyfrgell Powysland, elusen gofrestredig sydd hefyd yn Y Trallwng. Maer Ymddiriedolaeth wedi bod yn casglu cyllid tuag at gaffael a throsi adeilad newydd dros gyfnod o nifer o flynyddoedd (gweler yr Adolygiad Ariannol).

 

 

Mrs F M Lynch Llewellyn

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

5 Gorffennaf 2002

 

YMDDIRIEDOLWYR, Y PWYLLGOR, AELODAU, STAFF AC YMGYNGHORWYR 2000/01

 

Ymddriedolwyr/Cyfarwyddwyr y Cwmni

Mrs F M Lynch Llewellyn, Cadeirydd, Prifysgol Cymru, Bangor

Dr J L Davies, Is-Gadeirydd, Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Mr H Jones, Holt

Mr C R Musson, Llanfihangel y Creuddyn

Mr D F Petch, Prifysgol Lerpwl

Mr D W L Rowlands, Llanerfyl

Mr D Morgan, Christ College, Aberhonddu

 

Pwyligor Ymgynghorol

Dr S H R Aldhouse-Green, Coleg Prifysgol Cymru, Casnewydd

Mr K S Brassil, Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru

Mr P Dorling, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Dr E Plunkett Dillon, The National Trust

Mr D M Evans, Cymdeithas Hynafieithwyr Llundain

Mrs F Gale, Cyngor Sir Ddinbych

Ms K Kucharski, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mr D F Keast, Cyngor Sir Powys

Mrs Hilary Malaws, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Dr S Rees, sylwedydd i Cadvv: Welsh Historic Monuments

Mr C J Spurgeon, Aberystwyth

 

Aelodau

Miss J Ashton, Cymdeithas Sir Faesyfed

Y Cynghorydd G R Banks, Cyngor Sir Powys

Miss E Bredsdorff, Amgueddfa Powysland

Mr R Brewer, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Y Cynghorydd Mrs S D Francis, Cyngor Sir Powys

Y Cynghorydd Mr D Rogers, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Y Cynghorydd Mr J H Hughes, Cyngor Sir Powys

Y Cynghorydd Mrs I B Lewis, Cyngor Sir Powys

Mrs N P Parker, Cymdeithas Hanesyddol Sir y Fflint

Mrs J Pierson Jones, CyngorAmgueddfeyddyng Nghymni

Mr D Pratt, Cymdeithas Hanesyddol Sir Ddinbych

Y Cynghorydd P C Evans, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

 

Staff

Tim Gweinyddol

Mr W J Britnell, CyfarwyddwrlYsgrifennydd y Cwmni

Mrs J E Britnell, Swyddog Gweinyddol

Mrs M Godsell, Cynorthwy-ydd Cyllid

 

Tim Prosiect

Mr R J Silvester, Is-Gyfarwyddwr

Mr N W Jones

Mr W G Owen

Ms W J Owen

Mr R Hankinson

 

TIm Curadurol

Mr C H R Martin, Prif Swyddog Curadurol

Mr I Bapty, Swyddog Clawdd Offa

Mr P Copleston, Swyddog Rheoli Treftadaeth

Ms J M Mitcham, Swyddog Cofnodion Safleoedd a Henebion

Mr M Walters, Swyddog Rheoli Datblygiad

Ms A Kennedy

 

Cyfrifyddion

Tranter Lowe, Oakengates

 

Archwilwyr

Whiftingham Riddell, Y Trallwng

 

Cyfreithwyr

Turnbull Garrard, Amwythig

 

Bancwrwyr

National Westminster Bank, Broad Street, Y Trallwng

 

 


Adroddiad Blynyddol, 2000/01

Adroddiad Blynyddol, 1999/2000

Adroddiad Blynyddol, 1998/99

Adroddiad Blynyddol, 1997/98