CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Adroddiadau blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2003-04


RHAGARWEINIAD

 

 

RHAGARWEINIAD

Cyflwynar Ymddiriedolwyr eu hadroddiad blynyddol ar cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2004 ar y fformat a argymhellwyd gan y Comisiwn Elusennau (SORP 2000).


Cwmni cyfyngedig gan warant a heb fod chyfalaf cyfrannau yw Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys (Rhif Cofrestru 1212455) ac mae hefyd yn Elusen Gofrestredig (Rhif Cofrestru 508301). Y Memorandum and Articles of Association, fel y diwygiwyd hwy fis Medi 2001, ywr ddogfen lywodraethol.


Prif Weithgareddau

Addysgur cyhoedd ynghylch archeoleg trwy ddarparu cyngor a gwybodaeth archeolegol ir gymuned yw prif weithgarwch yr Ymddiriedolaeth.


Yr Ymddiriedolwyr a buddiannaur Ymddiriedolwyr


Mae Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys hefyd yn gweithredu fel cyfarwyddwyr y cwmni cyfyngedig. Yr oedd wedi gwneud cyfraniad aruthrol i waith yr Ymddiriedolaeth fel Aelod or Pwyllgor ac fel Ymddiriedolwr ers y cychwyn. Etholwyd yr Ymddiriedolwyr canlynol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ar 20 Medi 2003, ac fe fuont yn eu swyddi trwy gydol blwyddyn ariannol 2003/04.

Mrs F M Lynch Llewellyn  (Cadeirydd)

Dr J L Davies  (Is gadeirydd)

Mr H H Jones

Mr D R Morgan

Mr C R Musson

Mr D W L Rowlands


Datganiad o gyfrifoldebaur Cyfarwyddwyr

Maen ofynnol ir cyfarwyddwyr, yn unol chyfraith cwmnau, baratoi datganiadau ariannol ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn rhoi darlun cywir a theg o gyflwr y cwmni ac o elw a cholled y cwmni ar gyfer y cyfnod hwnnw. Wrth baratoir datganiadau ariannol hyn, maen ofynnol ir cyfarwyddwyr: ddethol polisau cyfrifyddu addas ac ynau defnyddion gyson; gwneud penderfyniadau ac amcangyfrifon syn rhesymol a doeth; a pharatoi datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol oni bai ei bod yn amhriodol tybio y bydd y cwmnin parhau i fod mewn busnes.


Maer cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifyddu priodol syn datgelu, chywirdeb rhesymol ar unrhyw adeg, sefyllfa ariannol y cwmni, ac syn eu galluogi i sicrhau bod y datganiadau ariannol yn cydymffurfio Deddf Cwmnau 1985. Maent hefyd yn gyfrifol am ddiogelu asedion y cwmni ac felly am gymryd camau rhesymol i rwystro a datgelu twyll ac arferion afreolaidd eraill.


 

CRYNODEB O NODAUR YMDDIRIEDOLAETH


Un o bedair Ymddiriedolaeth Archeolegol a sefydlwyd yng Nghymru yn y 1970au ywr Ymddiriedolaeth. Maer Ymddiriedolaeth yn cydweithion agos chyrff cenedlaethol, rhanbarthol a lleol eraill er mwyn cynorthwyo i gofnodi, dehongli a diogelu pob agwedd ar yr amgylchedd hanesyddol. Maen gweithredun bennaf yn ardal Clwyd-Powys yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru, sef ardaloedd presennol Powys, Sir Ddinbych, Sir Y Fflint, Wrecsam a rhan ddwyreiniol Conwy, er ei bod hefyd yn cynnal gwaith prosiect mewn siroedd cyfagos eraill yng Nghymru a Lloegr o bryd iw gilydd.


 

CRYNODEB O WEITHGAREDDAUR YMDDIRIEDOLAETH

YN YSTOD Y FLWYDDYN


Ymchwilio ac archwilio archeolegol

Parhaodd yr Ymddiriedolaeth i ymgymryd ag amrywiaeth eang o brosiectau yn y maes, mewn ymateb i ddatblygiadau arfaethedig neu er mwyn estyn y cofnod archeolegol fel rheol. Yn yr un modd ag yn y blynyddoedd blaenorol, roedd y rhain yn cynnwys cloddiadau adfer, cofnodi adeiladau, asesiadau pen-bwrdd, gwerthusiadau maes, arolygon maes a chynlluniau goruchwylio. Rhoddir enghreifftiau isod or mathau o brosiectau yr ymgymerwyd hwy yn ystod y flwyddyn. Defnyddir enwaur hen siroedd, sef Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn ym Mhowys er hwylustod yn y testun canlynol.


Ariannwyd y prosiectau canlynol gan Cadw yn ystod y flwyddyn, ac roedd rhai prosiectau yn parhau darnau o waith y rhoddwyd cychwyn arnynt mewn blynyddoedd ariannol blaenorol. Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol  Ymwelwyd channoedd lawer o safleoedd mewn rhannau o Sir Drefaldwyn ac yn y Mynydd Du yn Sir Frycheiniog fel rhan o gynllun Cymru-gyfan y mae Cadw yn ei hybu. Bwriedir ir prosiect edrych ar amrywiaeth eang o henebion mewn caeau, gan gynnwys carneddi crynion or Oes Efydd a charneddi, meini hirion a chylchoedd cerrig, gyda golwg ar gofnodi eu cyflwr presennol a llunio argymhellion ar gyfer eu hamddiffyn au rheoli. Tirweddau Hanesyddol  Ymgymerwyd r gwaith o nodweddur tirlun hanesyddol yn ardal Cwm Elan, fel y diffinnir hi yn Rhan Dau y Gofrestr Tirluniau Hanesyddol, fel rhan o fenter Cymru-gyfan. Cynhyrchwyd taflenni iw dosbarthu ir cyhoedd ar ardaloedd tirweddau hanesyddol Maelor Saesneg, Canol Dyffryn Gwy a Dyffryn Trefaldwyn, a gosodwyd mwy o wybodaeth am nodweddur tirlun hanesyddol ar wefan yr Ymddiriedolaeth. Cloddiau Byr ar y Gororau Gwnaed mwy o waith ar y prosiect yma er mwyn edrych eto ar gyfres o gloddweithiau llinellol sydd, ynghyd u perthnasau mwy, sef Clawdd Offa a Chlawdd Wat, yn ffurfio elfen unigryw o archeoleg y gororau. Y prif amcanion yn ystod y flwyddyn oedd paratoi adroddiad cyhoeddedig ar y gwaith arolygu a wnaed yn ystod y flwyddyn flaenorol, yn ogystal rhaglen samplu amgylcheddol i geisio deall beth oedd cyflwr y tirlun ar yr adeg y codwyd llawer or cloddiau. Safleoedd Eglwysig Canoloesol Cynnar a Safleoedd Claddu   Y prif amcan yma oedd cwblhaur rhaglen gwaith maes a gychwynnwyd yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol. Fyrdd Rhufeinig   Gwnaed gwaith maes ar sail yr astudiaeth pen bwrdd a gychwynnwyd mewn blynyddoedd cynharach, r bwriad o lunio argymhellion ar gyfer gwarchod nifer o rannau or ffyrdd sydd mewn cyflwr da. Cytiau Crwn yng ngogledd-ddwyrain Cymru Arolwg maes a chofnodi fel rhan or archwiliad parhaus o safleoedd anheddu cynhanesyddol a diweddarach yn ardal Clwyd-Powys.


Fframwaith Ymchwil ar gyfer Archeoleg Cymru  Fel rhan o fenter syn cynnwys y pedair Ymddiriedolaeth Archeolegol yng Nghymru, Cadw, Y Comisiwn Brenhinol, Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru a Chymdeithas Hynafiaethau Cymru, a Sefydliad yr Archeolegwyr Maes, gosododd yr Ymddiriedolaeth bapuraun ymwneud r fframwaith ymchwil ar y rhyngrwyd, ac maent ar gael bellach ar <www.cpat.org.uk/research>.


Cyflawnwyd llawer o brosiectau gwaith maes a phen bwrdd o wahanol feintiau a chymhlethdod yn ystod y flwyddyn, gyda chyrff eraill yn eu hariannu, gan gynnwys y canlynol:  LANDMAP Brycheiniog Paratoi agweddau archeolegol a hanesyddol y LANDMAP Brycheiniog ar ran Cyngor Sir Powys a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.  Camlas Trefaldwyn Asesiad maes archeolegol o goridor y gamlas yn Swydd Amwythig a Sir Drefaldwyn fel rhan o Strategaeth Rheoli Cadwraeth Camlas Trefaldwyn, wedi ei ran-ariannu gan y Gronfa Loteri Treftadaeth, ar ran Dyfrffyrdd Prydain. Lloc Arddln Rhan-gloddior anheddiad o Oes yr Haearn ar Oes Rufeinig yn Arddln cyn codi tai preifat. Prosiect Amgylchoedd Efyrnwy parhau r arolwg maes archeolegol o amgylchoedd Llyn Efyrnwy, ar ran cwmni d?r Hafren-Trent. Teithiau Cerdded Clawdd Offa Datblygu teithiau cerdded tywysedig i edrych ar archeoleg tirlun hanesyddol Clawdd Offa, ar ran Cyngor Sir Powys. Prosiect Archeoleg Cymunedol Bangor Is-y-coed Prosiect archeolegol cymunedol wedii ariannu gan raglen Cymru Leader + Gogledd y Gororau, trwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Ffotograffiaeth or awyr Rhaglen wedii hariannu gan y Comisiwn Brenhinol ar Henebion Hynafol a Hanesyddol yng Nghymru. Maer rhaglen yn cynnwys hedfan dros Gwm Elan, gogledd Sir Drefaldwyn a dwyrain Sir y Fflint a Wrecsam. Royal House, Machynlleth Cofnodi adeiladau a chloddio cyn trosir adeilad ar ran Ymddiriedolaeth Y Tabernacl, Machynlleth. Safle Treftadaeth Llanymynech   Arolwg helaeth o olion diwydiannol rhwng y gamlas a Mynydd Llanymynech ar ran Cyngor Bwrdeistref Croesoswallt.


Addysg a chyhoeddiadau

Byddwn yn manteisio ar bob cyfle i wneud gwaith addysgol, er mai cyfran gymharol fechan or cymorth grant y maer Ymddiriedolaeth yn ei dderbyn ar hyn o bryd syn cael ei ddyrannu yn benodol at y diben hwn. Fodd bynnag, mae holl weithgareddaur Ymddiriedolaeth yn cyfrannun uniongyrchol neun anuniongyrchol at ddealltwriaeth ehangach o amgylchedd hanesyddol ardal Clwyd-Powys. Bur gwaith datblygu yn parhau ar wefan yr Ymddiriedolaeth, sef www.cpat.org.uk. Maen boblogaidd ag aelodau or cyhoedd, ymarferwyr archeolegol a myfyrwyr. Maer wefan yn cynnwys gwybodaeth am yr Ymddiriedolaeth ai gweith-gareddau ac maen parhau i fod yn bwysig wrth roi cyhoeddusrwydd i weithgareddaur Ymddiriedolaeth ar gwasanaethau y maen eu cynnig ir gymuned.


Cynhyrchwyd dros 95 (2002/03: 60) o adroddiadau prosiect a themu yn ystod y flwyddyn, iw dosbarthu i restr gyfyngedig o bobl. Rhoddir crynodeb o adroddiadau byr ar brosiectau unigol yr Ymddiriedolaeth yn Archeoleg yng Nghymru, a gyhoeddir yn flynyddol gan y Cyngor Archeoleg Brydeinig. Ymhlith y gweithiau a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn oedd adroddiad ar arolwg a chloddiadau yn y plasty or unfed ganrif ar bymtheg yn Nhyddyn Llwydion. Cyhoeddwyd hwn yn Archaeological Journal, sawl erthygl ar archeoleg uwchdiroedd Cymru yn y llyfr The Archaeology of the Welsh Uplands, a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Brenhinol ar Henebion Hynafol a Hanesyddol yng Nghymru, ac erthyglau ar henebion cynhanesyddol ac angladdol gogledd Cymru a ymddangosodd yn Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych ar Flintshire Historical Society Journal. Parhaodd y gwaith hefyd ar gynhyrchu nifer o adroddiadau eraill y disgwylir iddynt gael eu cyhoeddi ym mlynyddoedd ariannol y dyfodol.


Maer Ymddiriedolaeth yn ymwneud gwaith nifer o gymdeithasau hanesyddol ac archeolegol lleol a chenedlaethol, ac fe fynychodd grwpiau ac aelodau or staff gyfarfodydd y cyrff canlynol yn ystod y flwyddyn. Cymdeithas Archeolegwyr Esgobaethol, Cymdeithas Brycheiniog, Cyngor Archeoleg Awyrennau Prydain, Cymdeithas Hynafiaethau Cymru, Y Comisiwn Cadeirlannau ac Eglwysi, y Cyngor Archaeoleg Brydeinig, Cymdeithas Hanesyddol Swydd Henffordd, Cymdeithas Hanes Lleol Holt, Cymdeithas Hanes Cymdeithasol Llanfihangel yng Ngwynfa, Grwp Treftadaeth Llanymynech, Gr@p Ymchwil i Anheddu Canoloesol, Cymdeithas Clawdd Offa, Grwp Hanes ac Archeoleg Croesoswallt ar Cylch, Cymdeithas Archeoleg l-Ganoloesol, Clwb Powysland, Cymdeithas Hanesyddol Sir Faesyfed, Cymdeithas Astudiaethau Tirlun, Cymdeithas Archeoleg Eglwysig, Gweithgor Strwythurau Milwrol yr Ugeinfed Ganrif, Panel Archaeoleg Ddiwydiannol Cymru, Grwp Cadwraeth Efyrnwy, a Dosbarthiadau Nos Y Trallwng. Mae aelodau o staff hefyd wedi bod yn olygyddion ar y Casgliadau Maldwyn, sef y cylchgrawn hanesyddol ac archeolegol a gyhoeddir yn flynyddol gan Glwb Powysland ac ar Archaeologia Cambrensis, a gyhoeddir gan Gymdeithas Hynafiaethau Cymru, ac yn adolygu gwaith golygyddion Archeoleg yng Nghymru, Landscape History ac Archaeologia Cambrensis.

 

Cyngor a gwybodaeth archeolegol

Gyda chymorth nawdd y Comisiwn Brenhinol, maer Ymddiriedolaeth yn cynnal archif a chofnod cyfrifiadurol o safleoedd, darganfyddiadau, adeiladau hanesyddol ac ardaloedd o bwysigrwydd archeolegol, sef Cofnod Safleoedd a Henebion Rhanbarthol (CSH), syn cwmpasu Powys, dwyrain Conwy, Sir Ddinbych, Sir Y Fflint a Wrecsam. Prif ddibenion y cofnod yw darparu cyngor ar oblygiadau archeolegol polisau a datblygiadau cynllunio, a chyngor ar reoli safleoedd a thirluniau archeolegol. Mae hefyd yn gweithredu fel ffynhonnell ar gyfer mentrau syn ymwneud chadwraeth, dehongli a chyflwyno archeoleg a thirluniau hanesyddol Cymru. 54,323 oedd cyfanswm yr eitemau ym mhrif gofnod cyfrifiadurol CSH ar ddiwedd y flwyddyn ariannol (2002/03: 51,243). Or rheiny, roedd oddeutu 3,080 yn gofnodion newydd wediu hychwanegu yn ystod y flwyddyn, wrth i wybodaeth newydd gael ei chasglu o waith maes diweddar ac o ffynonellau cyhoeddedig a gwaith na chyhoeddwyd mohono.


Maer holl awdurdodau cynllunio yn ardal Clwyd-Powys - Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir Y Fflint, Cyngor Sir Powys a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - bellach wedi mabwysiadur CSH yn ffurfiol at ddibenion cynllunio. Maer CSH yn parhau i gael ei ddefnyddio bob dydd wrth reoli datblygiad ac wrth ymateb i ymholiadau ynghylch Tir Gofal, ac fe ymatebodd i 8,832 o ymholiadau at y dibenion hyn yn ystod y flwyddyn. Gyda chymorth ariannol oddi wrth Cadw, fe ymatebodd yr Ymddiriedolaeth i 556 o ymholiadau allanol yn ystod y flwyddyn at ddibenion eraill, gan gynnwys ymateb i ymholiadau gan ymchwilwyr unigol, contractwyr archeolegol ac ymgynghorwyr. Parhaodd y gwaith o lunio thesawrws o dermau archeolegol mewn cysylltiad r Comisiwn Brenhinol ar Cofnodion Safleoedd a Henebion yr oedd y tair Ymddiriedolaeth Archeolegol arall yng Nghymru yn eu cynnal.


Gyda chymorth nawdd Cadw, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Sir Powys, fe barhaodd yr Ymddiriedolaeth i ddarparu cyngor Rheoli Datblygiad ar bob agwedd ar yr amgylchedd hanesyddol ledled ardal Clwyd-Powys. Darparwyd y cyngor hwn i awdurdodau cynllunio lleol a chenedlaethol, i ddatblygwyr y sectorau cyhoeddus a phreifat ac i sefydliadau lleol a chenedlaethol eraill. Derbyniodd yr Ymddiriedolaeth hysbysiadau ynghylch 7,981 cais cynllunio (2002/03: 6,725) ynghyd thros 851 (2002/03: 560) o geisiadau heb fod yn ymwneud chynllunio, er enghraifft cynigion ynghylch priffyrdd a cheisiadau i gloddio am fwynau gan awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn. Gwiriwyd y cyfan i weld a oedd yna unrhyw oblygiadau arwyddocaol o ran archeoleg. Roedd y gwaith achos nodedig a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys datblygiadau yn Arddln, Cleirwy, Llansilin, Four Crosses, Y Gelli Gandryll, ac Aberhonddu.


Menter Clawdd Offa   Sefydlwyd y fenter hon, a reolir gan yr Ymddiriedolaeth dan nawdd ar y cyd oddi wrth Cadw ac English Heritage, sawl blwyddyn yn l mewn ymateb i bryderon cynyddol am y dirywio yng nghyflwr y clawdd llinol hwn. Mae gwaith a gyflawnwyd yn ystod 2003/04 wedi cynnwys cadwraeth ymarferol, rheoli datblygiadau a chyngor cynllunio a chyngor rheoli strategol. Ymhlith y prosiectau rheoli ymarferol oedd y gwaith mawr o symud coed ac ailffensio arwynebau amddiffynnol y llwybr ar rannau or Clawdd. Ar y cyfan, roedd gwaith ar y gweill neun cael ei ddatblygu ar bedwar safle ar bymtheg, ar 5.5 cilometr or Clawdd yng Nghymru a Lloegr.


Darparwyd cyngor a chyfarwyddyd rheoli hefyd ar gyfer cadw cloddweithiau eraill syn henebion. Yn ystod haf 2004, y gobaith yw y bydd perchennog adrannau o gylchdaith amddiffynnol ganoloesol Trefaldwyn yn gweithredu cynigion manwl a ddarperir ar ran Cadw i ofalun well amdanynt, a datblygwyd argymhellion rheoli ar gyfer y tomenni yn Tyn-y-Celyn (Powys) ac East Dudston (Swydd Amwythig). Mae ehangiad cynlluniau amaeth-amgylcheddol ar y ddwy ochr ir ffin yn parhau i gynhyrchu cyfleoedd ar gyfer gwaith rheoli archeolegol rhagweithiol or math yma.


Parhaodd yr Ymddiriedolaeth i ddarparu cyngor a gwybodaeth archeolegol i Gyngor Cefn Gwlad Cymru a thirfeddianwyr mewn perthynas cheisiadau i Tir Gofal, y cynllun amaeth-amgylcheddol Cymru-gyfan. Prif ddiben y gwaith hwn yw darparu cyngor rheolaethol manwl ar nodweddion sydd o arwyddocd archeolegol neu hanesyddol ar y ffermydd syn ymuno r cynllun. Darparodd yr Ymddiriedolaeth wybodaeth archeolegol mewn ymateb i 242 (2002/03: 225) o geisiadau gan ffermydd i Tir Gofal yn ystod y flwyddyn, yn ogystal chynhyrchu arolygon ac adroddiadau manylach ar dderbyn 52 (2002/03: 18) o ffermydd penodol ir cynllun yn dilyn ymweliadau maes. Hefyd, fe gyfrannodd yr Ymddiriedolaeth at sesiynau hyfforddi a drefnwyd ar gyfer staff y Cyngor.


Roedd gwaith Rheoli Treftadaeth yr ymgymerodd yr Ymddiriedolaeth ag ef gyda nawdd Cadw yn cynnwys darparu cyngor cynllunio strategol, yn enwedig mewn perthynas Chynlluniau Datblygu Unedol. Rhoddwyd cyngor archeolegol mewn ymateb i lu o geisiadau datblygu y tu allan ir system gynllunio, gan gynnwys y canlynol: ceisiadau Caniatu Henebion Rhestredig; ceisiadau Cynllun Grant Coetiroedd; cynigion Cynllun Coetir Cynhenid Cenedlaethol; Cynlluniau Dylunio Fforestydd Preifat Tymor Hir; cynlluniau cyfalaf a rheoli Asiantaeth yr Amgylchedd; cynlluniau yr oedd amryw o gwmnau gwasanaethau cyfleustodau yn eu cynnig, gan gynnwys Dwr Cymru, Cwmni Dwr Hafren-Trent a Chwmni Dwr Wrecsam, MANWEB, SWALEC, MEB, Nwy Prydain/Transco; a cheisiadau cyfadrannol a gyflwynwyd i Bwyllgorau Ymgynghorol Esgobaethol Cymru yn ardal yr Ymddiriedolaeth. Hefyd, cynhaliwyd cyfarfodydd cyswllt rheolaidd staff y Comisiwn Coedwigaeth, Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyngor Cefn Gwlad Cymru. Parhaodd yr Ymddiriedolaeth hefyd i ymwneud Chynllun Hynafiaethau Symudol y maer Cyngor Amgueddfeydd yng Nghymru ac Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru yn ei gefnogi yng Nghymru.


RHEOLAETH A THREFNIADAETH

Rheolir yr Ymddiriedolaeth gan fwrdd o Ymddiriedolwyr a etholir o blith Aelodaur Ymddiriedolaeth yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Cyfarfur Ymddiriedolwyr ar bedwar achlysur yn ystod y flwyddyn ariannol, ym misoedd Ebrill, Gorffennaf a Medi 2003 a mis Ionawr 2004. Maer Pwyllgor Ymgynghorol, syn cynnwys yr Ymddiriedolwyr, Aelodau eraill y maer Ymddiriedolwyr yn eu cyfethol, a sylwedydd y mae Cadw yn ei enwebu, wedi cyfarfod ar ddau achlysur yn ystod y flwyddyn, ym mis Ebrill a mis Medi 2003. Trwy wahoddiad awdurdodau lleol, amgueddfeydd, cymdeithasau hanesyddol ac archeolegol lleol a chyrff eraill diddordeb yn amgylchedd hanesyddol Cymru, y daw enwebiadau ar gyfer Aelodaeth yr Ymddiriedolaeth. Fel rheol, bydd yr aelodau yn cyfarfod unwaith y flwyddyn yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.


FFYNONELLAU CYLLID

Maer Ymddiriedolaeth yn ddiolchgar am y cymorth ariannol y maen parhau iw dderbyn oddi wrth nifer o gyrff cenedlaethol gan gynnwys Cadw, sef Asiantaeth Weithredol o fewn Llywodraeth Cynulliad Cymru, y Comisiwn Brenhinol ar Henebion Hynafol a Hanesyddol yng Nghymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac English Heritage (gweler nodyn 2 yn y cyfrifon). Mae Cadw yn parhau i gyfrannu tuag at gostau gweinyddol yr Ymddiriedolaeth, o fewn amodau cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru i Fudiadaur Sector Gwirfoddol. Dawr rhan fwyaf o weddill incwm yr Ymddiriedolaeth ar ffurf cymorth grant a dyfarniadau contract oddi wrth y sectorau cyhoeddus a phreifat. Neilltuir hwn bron yn gyfan gwbl ar gyfer darparu gwasanaethau archeolegol ac ar gyfer prosiectau penodol yn y swyddfa, o fewn rhaglen waith flynyddol yr Ymddiriedolaeth.


GWELLA MYNEDIAD

Maer Ymddiriedolaeth yn parhau i edrych am well swyddfeydd yn ardal Y Trallwng er mwyn gallu dod r gweithlu sydd ar hyn o bryd mewn dau adeiladu, at ei gilydd, i ddarparu mynediad i bobl anabl, a sefydlu gwell cyfleusterau i gyrff allanol ac aelodau or cyhoedd. Maer Ymddiriedolaeth wedi bod yn casglu cyllid tuag at gaffael a throsi adeilad newydd dros gyfnod o nifer o flynyddoedd (gweler yr Adolygiad Ariannol). Ymgymerwyd ag archwiliad o gyfrifoldebaur Ymddiriedolaeth dan Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995, gan arwain at ambell ddiwygiad i arferion y gorffennol.

 

ARCHWILWYR

Yn ystod y flwyddyn, fe weithredodd cwmni Whittingham Riddell fel archwilwyr yr Ymddiriedolaeth hyd at 18 Rhagfyr 2003. Ar 18 Rhagfyr 2003, trosglwyddodd Whittingham Riddell ei fusnes i bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig, Whittingham Riddell LLP, wedii ymgorffori yn Neddf Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig 2000. Penderfynodd yr Ymddiriedolwyr drin penodiad Whittingham Riddell wrth iddo estyn i Whittingham Riddell LLP o 18 Ragfyr 2003. Bydd cynnig i ailbenodi Whittingham Riddell LLP yn archwilwyr yr Ymddiriedolaeth yn cael ei godi yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf.

 

Mrs F M Lynch Llewellyn

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

16 Gorffennaf 2004

 

YMDDIRIEDOLWYR, Y PWYLLGOR, AELODAU, STAFF AC YMGYNGHORWYR 2003/04

 

Ymddriedolwyr/Cyfarwyddwyr y Cwmni

Mrs F M Lynch Llewellyn, Cadeirydd, Bangor

Dr J L Davies, Is-Gadeirydd, Aberystwyth

Mr H Jones, Holt

Mr C R Musson, Aberystwyth

Mr D W L Rowlands, Llanerfyl

Mr D Morgan, Aberhonddu

 

Pwyligor Ymgynghorol

Professor S H R Aldhouse-Green, Coleg Prifysgol Cymru, Casnewydd

Mr K S Brassil, Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru

Mr P Dorling, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Dr E Plunkett Dillon, The National Trust

Mr D M Evans, Cymdeithas Hynafieithwyr Llundain

Mrs F Gale, Cyngor Sir Ddinbych

Mr D F Keast, Cyngor Sir Powysgor Sir Ddinbych

Ms K Kucharski, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mrs Hilary Malaws, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Dr S Rees, sylwedydd i Cadvv: Welsh Historic Monuments

Mr C J Spurgeon, Aberystwyth

 

Aelodau

Miss J Ashton, Cymdeithas Sir Faesyfed

Y Cynghorydd G R Banks, Cyngor Sir Powys

Miss E Bredsdorff, Amgueddfa Powysland

Mr R Brewer, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Y Cynghorydd P C Evans, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Y Cynghorydd Mr J H Hughes, Cyngor Sir Powys

Y Cynghorydd Mr J F Jones, Cyngor Sir y Fflint

Y Cynghorydd Mrs I B Lewis, Cyngor Sir Powys

Mrs N P Parker, Cymdeithas Hanesyddol Sir y Fflint

Mr D Pratt, Cymdeithas Hanesyddol Sir Ddinbych

Y Cynghorydd D Rogers, Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 

Staff

Tim Gweinyddol

Mr W J Britnell, Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni

Mrs J E Britnell, Swyddog Gweinyddol

Mrs M Godsell, Cynorthwy-ydd Cyllid

 

Tm Prosiect

Mr R J Silvester, Dirprwy Gyfarwyddwr/Pennaeth Gwasanaethau Maes

Mr N W Jones, Uwch Archeolegwr Prosiect

Mr R Hankinson, Archeolegwr Prosiect

Mr I Grant, Archeolegwr Prosiect

Ms W J Owen, Archeolegwr Prosiect

 

Tm Curadurol

Mr C H R Martin, Prif Swyddog Curadurol

Mr I Bapty, Swyddog Clawdd Offa

Mr D Bull, Cynorthwy-ydd Rheoli Treftadaeth/Tir Gofal

Ms A Kennedy, Cynorthwy-ydd Rheoli Treftadaeth/Tir Gofal

Mr R Phipps, Cynorthwy-ydd Rheoli Treftadaeth

Mr J Spencer, Swyddog Cofnodion Safleoedd a Henebion

Mr M Walters, Swyddog Rheoli Datblygiad

 

Cyfrifyddion

Tranter Lowe, Oakengates

 

Archwilwyr

Whiftingham Riddell LLP, Y Trallwng

 

Cyfreithwyr

Turnbull Garrard, Amwythig

 

Bancwrwyr

National Westminster Bank, Broad Street, Y Trallwng