CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Mynegai Prosiectau

Y Safle Dyffryn, Rhydymwyn, Cynllyn Rheoli Amgylchedd Hanesyddol


Y Safle Dyffryn, Rhydymwyn

Gorwedda Safle Dyffryn ym mhentref Rhydymwyn yn Sir y Fflint, rhwng yr Wyddgrug a Llanelwy. Bellach fei rheolir fel gwarchodfa natur, ond ar un tro dyma oedd MS Valley (y Weinyddiaeth Gyflenwi) lle byddai Nwy Mwstard ac arfau rhyfel yn cael eu cynhyrchu au storio yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cynhaliwyd ymchwil a arweiniodd at adeiladur bom atomig gyntaf yno hefyd. Gorweddar safle hir a chul ar waelod dyffryn coediog ac mae iddo arwynebedd o tua 35 hectar. Mae Bywyd Gwyllt Gogledd-Ddwyrain Cymru a pherchnogion y safle, sef Adran Ystadau DEFRA (Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig), wrthi ar hyn o bryd yn trafod cyn arwyddo cytundeb rheoli 10 mlynedd ar gyfer y safle.

De: Y Safle Dyffryn, Rhydymwyn. Hawlfraint Birmingham Archaeology

Daeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys yn rhan o hyn wedi i aelod or cyhoedd ddod atynt i fynegi pryder ynglyn chadw a gwarchod yr olion hanesyddol ar y safle pwysig hwn. Cafodd YACP wahoddiad oddi wrth DEFRA i anfon cynrychiolydd i fod ar Gyd-Fwrdd Ymgynghorol Dyffryn Rhydymwyn. Nod y corff hwn yw annog deialog, hybu syniadau a dod o hyd i ddatrysiadau ymarferol i faterion rheolaeth a mynediad yn y safle. Bydd YACP yn gweithredu mewn rl ymgynghorol o ran archaeoleg a hanes y safle.

Yn 2005, cytunodd DEFRA i ariannu Cynllun Rheoli Amgylchedd Hanesyddol i gyd-fynd r Cynllun Rheoli Bywyd Gwyllt a gynhyrchwyd gan Fywyd Gwyllt Gogledd-Ddwyrain Cymru. Bu YACP yn gweithio gyda DEFRA i benderfynu ar yr ymgeisydd mwyaf addas ac, yn dilyn ymarfer tendro, dyfarnwyd contract i Birmingham Archaeology. Roedd y cynllun rheolin ymwneud ag:

  • Asesur archif ddogfennol ar-y-safle a ddelir yng Nghanolfan Ddehongli Safle Dyffryn Rhydymwyn
  • Dwyn gwybodaeth gefndir hanesyddol ynghyd trwy arolwg pen-bwrdd a dadansoddiad atchweliad mapiau
  • Asesu cofnod arolygu cyfredol y siambrau tanddaearol, ynghyd chynigion am arolygu/cofnodi archaeolegol manwl pellach fel bon briodol
  • Gwaith cofnodi archaeolegol ar adeiladau a strwythurau sydd wedi goroesi, gan gynnwys arolwg cyflwr
  • Gwneud cofnod fideo digidol or safle
  • Dadansoddi ac asesu arwyddocd hanesyddol y safle ynghyd r nodweddion hanesyddol atodol ar adeiladau sydd wedi goroesi yno, gan gynnwys arolwg cyflwr
  • Paratoi cynigion ar gyfer trwsio, cadw a rheoli parhaus yr adeiladau ar nodweddion hanesyddol, gyda manylebau amlinellol a chostiadau dynodol fel bon briodol
  • Paratoi cynigion ar gyfer dehonglir safle ir cyhoedd/cael y cyhoedd i ymgysylltu r safle.

Fe fydd yr adroddiadau prosiect gorffenedig ar gael yn fuan iw hastudio yng Nghanolfan Ddehongli Safle Dyffryn Rhydymwyn, ynghyd ag archifau eraill yn ddiweddarach. Mae YACP yn edrych ymlaen at weithio gydar carfanau eraill sydd diddordeb i ddatblygu agweddau archeolegol a hanesyddol ymhellach ar Safle Dyffryn at ddibenion ymchwil ac addysg, er budd a mwynhad y gymuned leol ar cyhoedd yn gyffredinol.

I gael mwy o wybodaeth ewch i wefan Cymdeithas Hanesyddol Dyffryn Rhydymwyn yn www.rhydymwynvalleyhistory.co.uk.

Safle'r prosiect 'Tube Alloys'

Y siop paent am plisgennau 25lb

Y siop paent am plisgennau 25lb (chwith), a'r adeilad a defnyddiwyd am y prosiect 'Tube Alloys' (de), ble digwyddiwyd ymchwiliadau tuag at adeiladu'r bom atom cyntaf. Hawlfraint Birmingham Archaeology


Privacy and cookies