CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Prosiectau

Gwaith prosiect CPAT yn ystod y blynyddoedd diwethaf


Mae'r tudalennau canlynol yn rhoi adroddiadau byrion ar y prosiectau a gwblhawyd yn ddiweddar gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys. Wedi darllen y dudalen hon, efallai y gellwch ymweld 'n gwefan eto yn y dyfodol i ddarllen mwy am y prosiectau hyn, i adolygu prosiectau cyfredol neu i edrych ar ddetholiad o brosiectau'r gorffennol yn fwy manwl yn ein Adroddiadau Prosiect Hirach. Mae logo Cadw yn ymyl y prosiectau a gafodd gymorth gan Cadw.

13eg Grn Clwb Golff Llanymynech, 1999/2000
Asesiad archaeolegol yn agos at ymyl gorllewinol Bryngaer Llanymynech
Abercynafon, 1999/2001
Cyhoeddi cloddiadau o safle Neolithig dan ddwr yn ne Powys
Aneddiadau Caeedig Bychain yng Ngogledd-Ddwyrain Cymrus, 1998/99
Asesiad ac arolwg o gaeadleoedd yn bennaf o'r cyfnod cynhanesyddol diweddarach.
Aneddiadau Gwledig Anghyfannedd 1998/2001
Cyfraniad CPAT i arolwg o aneddiadau gwledig anghyfannedd o'r canol oesoedd a diweddarach ar gyfer Cymru gyfan.
Arolwg Maes o amgylch Llyn Efyrnwy, 1998/2000
Arolwg maes ar ucheldir ystad Llyn Efyrnwy yng ngogledd-orllewin Powys.
Arolwg o Fferm Wynt Trannon, 1998/99
Arolwg a gwaith monitro amgylcheddol ar safle Fferm Wynt Trannon yng ngogledd Powys.
Arolwg o Gastell Mwnt a Beili Erddig, 1998/99
Arolwg cyfuchlin manwl o fwnt a beili Erddig ger Wrecsam.
Arolwg o Gomin Ucheldirol yng Ngogledd Sir Faesyfed, 1998/99
Arolwg Ucheldirol yn nwyrain Powys.
Buarth Sbwriel Erddig, 1998/99
Arolwg darluniadol a ffotograffig o Fuarth Sbwriel a Buarth Calchfaen coblog a phalmantog yn Neuadd Erddig Hall ger Wrecsam.
Caeadleoedd Neolithig Walton /SEPAH, 1998/99
Arolwg geoffisegol a thopograffig a modelu digidol ar safle Caeadle Neolithig mwyaf Ewrop.
Cloddiau Byrion yng Nghanolbarth a Gogledd-Ddwyrain Cymru
Cefnogi Tir Gofal, 1999/2000
Gwaith parhaol i gefnogi materion amgylcheddol hanesyddol yng nghynllun amaeth-amgylchedd Tir Gofal
Court Fold, Pencraig, 1999/2000
Asesiad archaeolegol ar ochr de-orllewinol Pencraig
Croes Criccin: Cloddiad, 1999/2000
Cloddiad cyn rhaglen o waith adnewyddu yn cynnwys codi ac ailosod y groes
Crug Cornatyn VII, Sir Drefaldwyn
Ymgymerwyd rhaglen gofnodi a gwaith adfer ar y crug hwn, syn dyddio or Oes Efydd, yn dilyn difrod a achoswyd yn ystod gweithredoedd cwympo coed.
Cyhoeddiad Arfordirol, 1998/99
Cyfraniad CPAT i adroddiad dadansoddol ar ganlyniadau'r Arolwg Arfordirol diweddar ar gyfer Cymru gyfan.
Cytiau crwn: Clwyd a Phowys, 1998/99
Asesiad o safleoedd cytiau cynhanesyddol a Brythonig-Rufeinig a safleoedd cytiau crwn eraill.
Cytiau crwn yng ngogledd-ddwyrain Cymru
Safleoedd cytiau crwn yn Sir Y Fflint a Sir Ddinbych.
Disgrifio Nodweddion y Tirwedd Hanesyddol, 1998/2000
Gwaith ar dirweddau cofrestredig Dyffryn Tanat, Dyffryn Clwyd, Comin Mynydd Helygain-Treffynnon a Bro Maldwyn.
Eglwys Gadeiriol Llanelwy: Cofnodi 1999/2000
Arolwg o lawr cerrig transept deheuol Eglwys Gadeiriol Llanelwy
Eglwys St Cynfarch, Yr Hob: Gorchwyl gwylio, 1999/2000
Arolwg ffotograffig o do'r eil ddeheuol, to'r twr a'r ffenestr ddwyreiniol a gorchwyl gwylio yn ystod gosod golau allanol
Eglwys y Santes Fair, Y Drenewydd, 1999/2000
Gorchwyl gwylio yn ystod gwaith adnewyddu adfeilion yr eglwys
Ffordd Chirbury, Trefaldwyn, 1999/2000
Gorchwyl gwylio o fewn tref ganoloesol Trefaldwyn
Ffordd Rufeinig Caersws: Pibell Nwy Caersws-Machynlleth, 1998/99
Samplo amgylcheddol a dadansoddi rhan o ffordd Rufeinig sy'n rhannol dan ddwr yng Nghaersws yng nghanolbarth Powys.
Ffosydd Byrion a Chloddweithiau Llinellol yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru 2002/03
Ffosydd Byrion a Chloddweithiau Llinellol yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru 2003/04
Ffosydd Byrion a Chloddweithiau Llinellol yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru 2004/05
Fframwaith Ymchwil Cymru: Archwiliad o Adnoddau ar gyfer canolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru 2002/03
Ffyrdd Rhufeinig yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru 2002/03
Ffyrdd Rhufeinig yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru 2003/04
Ffyrdd Rhufeinig a safleoedd milwrol yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru 2004/05
Gaol Road, Sir Drefaldwyn 1999/2000
Gorchwyl gwylio yn ystod cyfnod cyntaf datblygiad newydd o dai o fewn tref ganoloesol Sir Drefaldwyn.
Gwaith Arolygu Ucheldir: Synthesis, 1998/99
Cynhyrchu adroddiad synthetig ar 10 mlynedd o waith arolygu ar ucheldir yn ardal Clwyd-Powys.
Hen Felin, Nantglyn, 1999/2000
Gorchwyl gwylio yn ystod newid ac ymestyn yr hen felin ddwr
Llociau Amddiffynnol yn Sir Faesyfed
Cyntaf rhan o asesiad dros 2 blynyddoed o safleoedd ym Siroedd Faesyfed a Brycheiniog
Mapio Ffotograffiaeth Awyr, 1998/99
Gwaith trawsgrifio a mapio casgliad CPAT o ffotograffau awyr.
Mapio Ffotograffiaeth Awyr, 1999/2000
Ffotograffiaeth awyr archwiliol ym Masn Walton Basin a Dyffryn Tanat a monitro Henebion Cofrestredig yn Sir Drefaldwyn a Wrecsam
Moel Findeg: Asesiad, 1999/2000
Arolwg archaeoleg manwl a gyflawnwyd ar ochr orllewinol Moel Findeg
Mwynfeydd Metel yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru: Cyhoeddiadau 2002/03
Mynwent Worthenbury: Asesiad, 1999/2000
Cynnal asesiad ar yr estyniad arfaethedig i fynwent Eglwys Worthenbury
Mynydd y Ffynnon, 1998/99
Arolwg ucheldirol a phrosiect rheoli ar ardal o fforest ucheldirol yng ngorllewin Powys.
Nodweddion Tirweddau Hanesyddol: Maelor Saesneg 2002/03
Gwaith ar dirwedd cofrestredig Maelor Saesneg.
Nodweddion Tirweddau Hanesyddol 2003/04: Cwm Elan
Gwaith ar dirwedd cofrestredig Cwm Elan.
Nodweddion Tirweddau Hanesyddol 2004/05: Dyffryn Llangollen
Gwaith ar dirwedd cofrestredig Berwyn a Dyffryn Llangollen.
Nodweddion Tirweddau Hanesyddol 2005/06: Canol Dyffryn Wysg
Gwaith ar dirwedd cofrestredig Canol Dyffryn Wysg.
Piblinell Llanasa: Asesiad, 1999/2000
Asesiad maes a gynhaliwyd ar hyd darn o'r biblinell i'r gorllewin o Gronant
Porthladdoedd a Harbwrs yng Ngogledd-ddwyrain Cymru
Mae sawl porthladd a harbwr hanesyddol wedi chwarae rhan bwysig yn hanes Cymru
Priffordd Cyfronydd (A458), Cam 2, 1998/99
Asesiad a gwerthusiad o lwybr priffordd yng nghanolbarth Powys.
Prosiect Eglwysi, 1998/99
Cyfraniad CPAT i arolwg o eglwysi ar gyfer Cymru gyfan.

Prosiect Eglwysi: Adroddiad Dadansoddol, 1998/99
Adroddiad dadansoddol, a baratowyd gan CPAT, ar ganlyniadau'r Arolwg Eglwysi diweddar ar gyfer Cymru gyfan.
Prosiect Eglwysi: Cyhoeddiad Poblogaidd, 1998/99
Crynodeb poblogaidd, a baratowyd gan CPAT, ar ganlyniadau'r Arolwg Eglwysi diweddar ar gyfer Cymru gyfan.
Safleoedd angladdol a defodol, 1998/2001
Arolwg o henebion cynhanesyddol ar gyfer Cymru gyfan.
Safleoedd Eglwysig y Canol Oesoedd Cynnar yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru 2002/03
Safleoedd Eglwysig y Canol Oesoedd Cynnar yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru 2003/04
Safleoedd Eglwysig y Canol Oesoedd Cynnar yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru 2004/05
Safleoedd Gwledig Anghyfannedd, 1999/2000
Cyfraniad CPAT i arolwg Cymru gyfan o anheddiad gwledig anghyfannedd o'r canol oesoedd ac yn ddiweddarach
Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol: Sir y Fflint a Wrecsam 1999/2000
Cyfraniad CPAT i arolwg Cymru gyfan o safleoedd angladdol a defodol cynhanesyddol
Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol 2002/03: De Sir Faesyfed a Dyfi
Parhad o arolwg drwy Gymru gyfan o henebau.
Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol 2003/04: Mynydd Du
Parhad o arolwg drwy Gymru gyfan o henebau.
Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol 2004/05: Sir Frycheiniog
Parhad o arolwg drwy Gymru gyfan o henebau.
Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol 2005/06: Sir Frycheiniog
Parhad o arolwg drwy Gymru gyfan o henebau.
Safleoedd Milwrol Rhufeinig a Vici
Safleoedd Sifil Rhufeinig yn Ne Powys: Broadheath a Maesderwen, 1999/2001
Gwaith l-gloddio ac l-arolwg ar safleoedd ficws a fila.
Talerddig-Machynlleth Pibell Nwy:Asesiad, 1999/2000
Asesiad o lwybr y bibell nwy rhwng Talerddig ac ochr ddwyreiniol Machynlleth