CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Gwasanaethau

Glastir the new all-Wales agri-environment scheme


Beth yw Glastir?

Cynllun newydd ar gyfer Rheoli Tir yn Gynaliadwy yng Nghymru yw Glastir. Yn 2013, fe fydd yn disodlir pedwar cynllun amaeth-amgylchedd syn bodoli, sef Tir Gofal, Tir Cynnal, Tir Mynydd a Chynllun Ffermio Organig/Cynllun Troi at Ffermio Organig. Cynllun 5 mlynedd rheoli tir yn gynaliadwy ir fferm gyfan yw Glastir, ac mae ar gael i ffermwyr a rheolwyr tir ledled Cymru.

Amcanion y cynllun yw:

  • Rheoli priddoedd i helpu i gadw ein stociau carbon a lleihau erydiad pridd

  • Gwella ansawdd dwr a lleihau dwr ffo ar yr arwyneb

  • Rheoli dwr i helpu i leihau risgiau llifogydd

  • Cadw a chyfoethogi bywyd gwyllt a bioamrywiaeth

  • Rheoli a diogelu tirweddau ar amgylchedd hanesyddol

  • Darparu cyfleoedd newydd i wella mynediad i gefn gwlad a dealltwriaeth ohono


Mae yna dair elfen ir cynllun, sef:

Elfen Cymru Gyfan (AWE)

Cynllun rheoli tir ir fferm gyfan syn agored i geisiadau oddi wrth bob ffermwr a rheolwr tir ledled Cymru. Mae wedii gynllunio i roi cymorth i gyflawni budd amgylcheddol syn ateb heriau a blaenoriaethau heddiw. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ymrwymo i gyflenwi nwyddau amgylcheddol am bum mlynedd dan gontract syn rhwymo mewn cyfraith.

Dan yr elfen hon, fe fydd yna set o ofynion gorfodol a fydd yn berthnasol ir holl dir syn rhan or contract. Ar ben hyn, bydd tirfeddianwyr yn dewis opsiynau rheoli pellach er mwyn ennill pwyntiau. Bydd angen i ymgeiswyr gyrraedd neu ragori ar y trothwy pwyntiau er mwyn dod yn rhan or AWE.

Elfen Wedi'i Thargedu (TE)

) Cynllun ar gyfer rhan o fferm, r bwriad o gyflawni gwelliannau sylweddol i statws amgylcheddol amrywiaeth o gynefinoedd, rhywogaethau, priddoedd a dwr a allai hefyd alw am newid arferion amaethyddol presennol. Er mwyn cyflawnir gwelliannau ar deilliannau penodol hyn, bydd cymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth Cymrun targedu lleoliadau lle bydd gweithredun arwain at y canlyniad gofynnol.

Elfen Tir Comin

Wedii gynllunio i roi cymorth i gyflawni budd amgylcheddol ar dir comin.

I gael gwybod mwy am y cynllun yn gyffredinol, dilynwch y ddolen hon i wefan Llywodraeth Cymru.

Glastir ar Amgylchedd Hanesyddol

Un o nodau Glastir yw cadw nodweddion a ystyrir yn rhai syn ffurfio rhan o dreftadaeth hanesyddol, cymeriad ac ansawdd tirwedd Cymru. Mae hyn yn cynnwys adeiladau traddodiadol, gweddillion strwythurau, henebion, a pharciau a gerddi hanesyddol. Er mwyn sicrhau bod y nodweddion hanesyddol hyn yn cael eu diogelu yn y dyfodol, mae pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru wedi bod wrthin ymwneud r cynllun yn gynnar yn y broses.

Hyd yma, mae pob Ymddiriedolaeth wedi darparu cronfa ddata o bolygonau GIS i Lywodraeth Cymru, wediu llunio o amgylch safleoedd hanesyddol a ystyrir yn rhai y gellir eu rheoli dan gynllun amaeth-amgylchedd Glastir. Y gobaith yw y bydd darparur data hyn yn galluogir cynllun lefel mynediad i ddiogelu safleoedd hanesyddol. Hyd yma, mae 12,600 o bolygonau wediu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Maer polygonau hyn, ynghyd ag eraill syn manylu ar ardaloedd nodwedd tirweddau hanesyddol, hefyd wediu cyflenwi i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i lunio rhan ou map targedu ar gyfer elfen Creu Coetir cynllun Glastir. I gael esboniad llawn or map hwn ar elfen hon o Glastir, dilynwch y ddolen hon i wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Ymgynghorwyd ag Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru ynglyn nifer o geisiadau Rownd 1 AWE i Glastir, gan gynghori tirfeddianwyr ar yr opsiynau rheoli y gallent fod wediu dewis mewn perthynas nodweddion Amgylchedd Hanesyddol sydd wediu mapio ar eu tir. Hefyd, ymgynghorir nhw mewn modd tebyg ynglyn cheisiadau dan yr elfen Creu Coetir.

blog counter