CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol Bro Trefaldwyn
Map o'r ardal cymeriad hon

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Bro Trefaldwyn:
Weston Madoc

Trefaldwyn, Yr Ystog a Cheri, Powys a Brompton a Rhiston, Sir Amwythig
(HLCA 1076)


CPAT PHOTO 923.13

Tirwedd tonnog gyda chaeau canolig eu maint, ffermydd wedi eu gwasgaru'n eang ac yn deillio o'r canooesoedd neu'r canoloesoedd cynnar, peth cau tir cymharol hwyr, a chanobwyntio môn-ddaliadaethau cyngor sir.

Cefndir hanesyddol

Roedd yr ardal cymeriad ar ffiniau tri phlwyd canoloesol - Trefaldwyn, Ceri a'r Ystog ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, a Chlawdd Offa oedd rhan o'i ffin. Mae'r ardal yn cynnwys rhannau o drefgorddau Weston Madoc a Brompton ym mhlwyf eglwysig yr Ystog (mae Weston Madoc yn y gyfran Gymreig a Brompton yn y gyfran Seisnig), ac yn rhannol ofewn trefgordd Caeliber Issa ym mhlwyf Ceri, Sir Drefaldwyn. Weston Madoc (Westune) yw un o'r aneddiadau i'r gorllewin o Glawdd Offa a restrir yn Llyfr Domesday Book 1086 fel diffeithdir adeg y Goncwest, ond a oedd wedi ei adfer erbyn hynny. Roedd yno tua 360 acer (3 hid). Yn debyg i aneddiadau bychain eraill ym Mro Trefaldwyn, mae'n bosibl mae mewnfudwyr Mersaidd a'i sefydlodd yn y 9fed/10fed ganrif, ac mae'n ymddangos i bobl ymadael oherwydd gwrthdaro ar hyd y ffin tua 1040. Ni wyddys dim am y Madoc y cysylltwyd ei enw â'r enw Weston yn ystod yr 16eg gabrif,er mwyn gwahaniaethu rhyngddo â'r manau eraill o'r enw Weston yn y cyffiniau. Fe'i gelwid weithiau yn Great Weston ac, yn Gymraeg, Gwestun Fawr.

Nodweddion tirwedd hanesyddol allweddol

Tir tonnog ac isel gan mwyaf ar ochr orllewinol Bro Trefaldwyn rhwng uchder o tua 140-275m uwch lefel y môr, gan godi ar yr ochr orllewinol i lethrau sy'n wynebu'r dwyrain a'r de-ddwyrain ac i'r ucheldir i'r de-orlleiwn o Drefaldwyn. Mae'r ddaearg oddi tani'n cynnwys sialiau Silwraidd. Priddoedd da eu traeniad, gyda lôm a silt, a geir yn ochr orllewinol yr ardal a phriddoedd siltig a chleiog mân sydd dan ddwr yn dymhorol a geir yn y rhannau isyn y dwyrain. Mae darn o goetir hanner naturiol, hynafol wedi goroesi i'r dwyrain o Cockshutt.

Gwelir dau batrwm anheddu gwahanol yn y tirwedd heddiw. Yn gyntaf, ceir ffermydd canolig neu fawr a gwasgaredig, gyda hyd at 1km rhyngddynt, a rhai ohonynt yn eu caeaueu hunain ac eraill ar y ffyrdd cyhoeddus, ac mae'n debyg bod gwreiddiau llawer oghonynt yn y cyfnod cnaol. Yn ail, ceir tirwedd pendant a ffurfir gan gnewyllyn o fôn-ddaliadaethau'r cyngor sir o ddechrau'r 20fed ganrif ar dir a gaewyd yn ddiweddar at ochr ddwyreiniol yr ardal, rhwng Great Weston Farm a Little Brompton. Ceir aneddiadau gadawedig ar ymyl y tir uwch i'r gorllewin, a oedd yn bodli erbyn diwedd y 18fed a dechrau'r 19eg ganrif. Mae'r adeiladau hynaf yn rhai ffrâm bren, gan gynnwys ffermdy mawr Cwm Bromley dyddiedig 1633, y ty ffrâm bren o ddiwedd yr 17eg ganrif efallai yn Great Weston, a'r tai ffrâm bren o'r 18fed ganrif yn Stone House a Cockshutt, a bythynnod cerrig gyda ffrâm bren ar ochr y ffordd i'r gogledd o Cockshutt. Mae dwy ysgubor ffrâm bren o ddiwedd yr 17eg ganrif neu ddechrau'r 18fed, gydag estyll tywydd neu gladin haearm gwrymog, wedi goroesi ger Little Brompton. Mae ffermdai diweddarach o'r 18fed/19eg ganrif wedi eu codi o friciau, gan gynnwys Fairfield, East Penylan, y newidiadau yn Great Weston, a'r ffermdy a rendrwyd yn Weston Hill, gydag olion adeiladau cerrig cynharach mewn rhai achosion a gynrychiolir gan sylfeini cynharach neu adeiladau dadfeiliedig neu gan gonglfeini cynharach. Fodd bynnag, codwyd y ffermdy o ddechrau'r 19eg ganrif yn Llwynobin o friciau a cherrig. Ceir adeiladau allanol gydag estyll tywydd yn Stone House, ond ychydig o adeiladau fferm cynhenid eraill sydd wedi goroesi, ac ymhlith yr adeiladau presennol ceir adeiladau allanol mewn briciau o'r 19eg/20fed ganrif yn Fairfield, Great Weston, a Chwm Bromley, a Cockshutt, ar y cyd ag adeiladau ffrâm ddur o'r 20fed ganrif, sydd yn gyffredin. Mae'r mân-ddaliadaethau o eiddo'r cyngor sir o ddechrau'r 20fed ganrif, sydd i'w gweld i'r dwyrain o Great Weston Farm, yn grwp unffurf a gwahanol ac mae ganddynt ffermdai briciau gyda thriniadau cerrig, ysguboriau bach, adeiladau allanol gyda haearn gwrymog, a buarthau concrid.

Ar gyfer pori y defnyddir y tir yn bennaf heddiw, ond gweithir tir âr hefyd. Mae'n debyg bod y caeau afreolaidd a phumochrog yn y rhannau craidd wedi eu cau'n raddol yn ystod proses o ehangu ffermydd unigol yn ystod y canoloesoedd, ond arhosodd darnau cymharol faith o dir pori llethrog ar ochr orllewinol yr ardal, a thir âr is yn y dwyrain gyda therfynau mwy afreolaidd, heb eu cau tan yn gymharol ddiweddar. Roedd nifer o ddarnau o dir ger New House, Stone House, Fairfield a rhwng Great Weston Farm a Little Brompton yn destun dyfarniadau cau tir ym 1803 ac 1805. Dangosir darn o dir i'r gorllewin o'r Blanfa fel alotment diweddar yn nyraniadau degwm trefgordd Weston Madoc. fel a nodwyd uchod, daeth y tir a oedd wedi ei gau yn ddiweddar rhwng Great Weston a Little Brompton i feddiant nifer o fân-ddeiliaid y cyngor sir a oedd yn canolbwyntio mae'n debyg was subsequently occupied by a number of county council smallholdings which probably focused on ar gynhyrchu llaeth ar raddfa fechan. Cadwyd terfynau'r caeau pan sefydlwyd y mân-ddaliadaethau, ond yn groes i'r duedd arferol is-rannwyd rhai caeau y yr yardal hon yn unedau bach. Mae'r rhan fwyaf o'r terfynau'n cynnwys gwrychoedd amlrywogaeth gan gynnwys collen, sycamorwydden a chelynnen. Maent wedi eu torri yn isel gan amlaf, a cheir rhywfaint o osod gwrychoedd yn draddodiadol, anifer o wrychoedd sylweddol ar ymyl y ffordd. Mae nifer o goed erw aeddfed yn dangos hen derfynau caeau sydd bellach wedi diflannu. Ceir planigfeydd conifferaidd bach a darnau bach o goetir hanner naturiol, collddail ar y llethrau serthach ar hyd dyffrynnoedd y nentydd.

Ceir ffyrdd a lonydd troellog, rhai'n rhedeg mewn ceyffyrdd amlwg hyd at 2m mewn dyfnder, a ymffurfiodd cyn dyfodiad tarmacadam a thraeniau ffordd, ac mae'n deyg eu bod yn hen iawn. Gwnaed gwelliannau tyrpeg yn hwyr y 18fed ganrif a dechrau'r 19eg ganrif, fodd bynnag, ac yn perthyn i'r cyfnod hwn mae Toll Cottage ar y B4385 rhwng Trefaldwyn a Brompton, i'r de o Lwynobin a'r garreg filltir o ddechrau neu ganol y 19eg ganrif ar y B4385 i'r de-orllewin o The Ditches.

Cynrychilit diwydiannau cloddio gan nifer o chwareli cerrig bach ar ymyl y bryniau ar ochr orllewinol yr ardal ac ar ochr y ffordd rhwng Sarn a'r Ystog (A 489) y rhoddwyd y gorau iddynt i bob golwg erbyn diwedd y 19eg ganrif.

Ffynonellau cyhoeddedig

Charles 1938
Earp & Haines 1971
Eyton 1854-60
Gelling 1992
Mountford 1928
Soil Survey 1983
Sothern & Drewett 1991
Thorn & Thorn 1986

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch os gwelwch yn dda ag Ymddiriedolaeth ArchaeolegolClwyd-Powys yn y cyfeiriad hwn neu ewch i wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru' yn www.ccw.gov.uk.